Ο Κρίσιμος Δρόμος στο Redmine οδηγεί σε εργασίες που επηρενζοτκενζοτΟ μερομηνία του έργου.

5/20/2017
2 minutter
Λουκάς Μπένα

Η κρίσιμη διαδρομή είναι μια σημαντική μεθοδολογία΃ίαρχςε ου αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως μιαεμκτελαήκτελ ια την αναγνώριση των κρίσιμων εργασιών του έργου.

Χάρη σε αυτήν τη δυνατότητα, γνωρίζετε πάντα ποιες ερεεαεργα επικεντρωθείτε, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε τον σϹεο χωρίς καθυστερήσεις. Πώς να αναγνωρίσετε τέτοιες κρίσιμες εργασίες; Οι εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή είναι εργασίες ποϽτοτετ ιο σύντομο (ή γρηγορότερο) δυνατό τρόπο για να ολοκληρωθγοεί γτεοκ Επίσης, εμφανίζει τον συντομότερο χρόνο που μπορεί ναληκ γο. Με άλλα λόγια, αν μια μη κρίσιμη εργασία καθυστερήσειμρήσειομτοίαεντο λοκληρωθεί εγκαίρως, αλλά όταν η κρίσιμη εργασία καθυρεακκλά ημέρα, ολόκληρο το έργο θα καθυστερήσει κατά μία ημέρα ημέρα, εηαθυστερήσει κατά μία ημέρα ότητα που ακολουθεί αυτήν την καθυστερημένη δραστηριότηηριότηηητολη ην προηγούμενη ημέρα.

Easy Redmine Gantt Kritisk sti beskrivelse

Easy Redmine Gantt - Περιγραφή κρίσιμης διαδρομής

Η ανάγκη για σχέσεις εργασιών

Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές εξαρτήσεις μεταξύ τωναξύ των ορισμένες εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως, ενώ άλςαενώ άλς έπει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξαρτώμκνεςουυυυυς . Στο Easy Redmine, υπάρχει επίσης η επιλογή Αντιστραμμένης Κρίσιμης Διαδρομής, η οποία εμφανίζει την μακρύτερη διαδρομή αντί της συντοεσυντοε. Ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εντελώς στις επιλοεέέιλοε ιαθέσιμες στον παγκόσμιο επίπεδο του Easy Gantt, όπως φαίνεται παεται παά

Easy Redmine Gantt Kritiske sti indstillinger

Easy Redmine Gantt - Ρυθμίσεις κρίσιμης διαδρομής

Η κρίσιμη δι

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλα οποθεσία σας